Integritetspolicy

Bästa Användare, tack för att du besöker smegshop.se ("Webbplats"). Nedan kan du hitta användbar information om behandling av dina Personuppgifter som Smeg Nordic utför.

1. OM OSS - PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Smeg Nordic AB, med registrerat kontor på Dockplatsen 1 SE-211 19 Malmö ("Smeg"). Du kan kontakta Smeg genom att skriva till adressen ovan eller genom att skicka e-post till privacy@smeg.se.

2. SOM VI BEHANDLAR GENOM WEBBPLATSEN

När du besöker och surfar på Webbplatsen, registrerar ett konto och köper produkter på Webbplatsen, Smeg behandlar dina personuppgifter och uppgifter om produkter du köper.

2.1 Uppgifter som du tillhandahåller direkt

När du registrerar ett konto och köper produkter på Webbplatsen, samlar vi in följande personuppgifter som du tillhandahåller direkt:

  • personuppgifter och kontaktuppgifter (namn, efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord);
  • uppgifter om maskinen och andra produkter som du har köpt (typ, pris, modell, ID-nummer och serienummer); och
  • betalningsuppgifter och andra relevanta uppgifter för leverans av köpta maskiner eller produkter.

2.2 Uppgifter som Smeg får vid surfandet på Webbplatsen
När du besöker Webbplatsen, samlar vi även in uppgifter om enheten som används för att surfa på Webbplatsen, uppgifter om hur du använder själva Webbplatsen (såsom fel och avbrott), samt enhetens IP-adress, operativsystem som är installerad, URI (Uniform Resource Identifier).

3. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

3.1 Ändamål och laglig grund för behandling
Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål och baserar behandlingen på följande villkor:

A. för att skapa ett konto och registrera på Webbplatsen, låta dig surfa på Webbplatsen, få tillgång till begränsade områden och använda våra tjänster online; behandlingen av dina uppgifter är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal mellan oss eller för åtgärder innan avtalet, inklusive för att hantera din profil och tillhandahålla de tjänster som du har begärt. Den lagliga grunden är GDPR art. 6(1)(b);

B. för att köpa våra produkter online och leverera dem tillsammans med fakturan och annan relevant dokumentation som krävs för att uppfylla avtalet mellan oss eller åtgärder innan avtalet. Den lagliga grunden är GDPR art. 6(1)(b);

C. för att uppfylla alla avtalsmässiga och lagliga skyldigheter som följer av avtalet mellan oss, för att fullgöra avtalet och för att efterleva rättsliga förpliktelser som vi kan ha, till exempel sådana som gäller enligt konsumentskyddslagstiftning. Den lagliga grunden är GDPR art. 6(1)(b);

D. för vårt berättigade intresse och inom gränserna av tillämplig lag, för att säkerställa säkerheten av Webbplatsen och köpet, för att förhindra obehöriga eller illvilliga aktiviteter eller bedrägerier online. Den lagliga grunden är GDPR art. 6(1)(f);

E. med ditt samtycke, för att skicka marknadsföringskommunikation till dig (automatiserad, till exempel e-post, SMS), angående Smeg och Smeg Group-produkter, för att bjuda in dig till att delta i initiativ och events som Smeg organiserar och att delta i marknadsundersökningar för att identifiera nivån av kundbelåtenhet. Den lagliga grunden är GDPR art. 6(1)(a).

3.2 Tillhandahållandet av uppgifter
För vissa behandlingsaktiviteter och -ändamål, behöver vi dina uppgifter. I andra fall, kan du välja fritt om du vill ge oss tillgång till dina uppgifter.

Tillhandahållandet av vissa uppgifter för de ändamål som nämns under paragraferna 3.1 A), B), C), D) är nödvändigt (i vilket fall det har markerats i registreringsblanketten med en asterisk); om du inte tillhandahåller dessa uppgifter, kommer det inte att vara möjligt att skapa profilen, registrera på Webbplatsen, använda tjänsterna fullt ut. Att tillhandahålla andra begärda uppgifter är frivilligt.

4. HUR LÄNGE VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

Vi behandlar och bevarar dina uppgifter endast under den tid som är nödvändigt för att kunna utföra aktiviteterna som nämns under paragraf 3.

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka de samlades in och kommer i varje fall inte behandlas längre än 10 år från och med när du gjorde köpet online och efterföljande tiden som krävs enligt lag.

För de ändamål som nämns i paragraf 3.1 E), kommer vi att radera dina uppgifter från vårt marknadsföringsdatabas när du återkallar ditt samtycke (däremot kommer vi att spara återkallelsen för att säkerställa att ingen ytterligare marknadsföring skickas till dig). Dokumentation om samtycket som du har gett för elektronisk marknadskommunikation kommer att sparas för 2 år efter återkallelsen av sådant samtycke.

5. TILL VEM OCH VAR KOMMER VI ATT ÖVERFÖRA DINA UPPGIFTER

För att hjälpa till med driften av Webbplatsen och e-handelstjänster, anlitar Smeg tredje parter som personuppgiftsbiträden för att utföra specifika tjänster och dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter. Dessa företags tillgång till personuppgifter garanteras av särskilda avtalsmässiga restriktioner från Smeg, som begränsar deras användning till endast behandlingen som är nödvändigt för att tillåta användarens tillgång till tjänsterna. Smeg använder även leverantörer som erbjuder, på deras datacenter, hosting-tjänster för insamlade uppgifter samt företag som tillhandahåller teknisk support och som hanterar utvecklingen av Webbplatsen. De har tillgång till uppgifterna för att tillhandahålla support i fall det finns funktionsbrister eller uppgifterna flyttas.

Som regel lagrar Smeg dina personuppgifter inom Europeiska Unionen. Om personuppgifter överförs utanför Europeiska Unionen, kommer Smeg att ingå i specifika avtal godkända av Europeiska kommissionen, som binder leverantörerna för att skydda uppgifterna. För att motta en kopia av dokument som används för att skydda dina uppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@smeg.se.

När vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kommer dina uppgifter att behandlas av tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsbyråer, för ändamål som relaterar till hantering och överföring av försäljningsinformation (via e-post, telefon med operator), marknadsundersökning eller andra marknadsföringsåtgärder som till exempel tävlingar och events. Därtill, kan dina personuppgifter kommuniceras till frilansare som till exempel externa kontrollfunktioner och konsulter, konsultföretag, behöriga myndigheter (för att uppfylla rättsliga skyldigheter), Smeg Group-företag inom Europeiska Unionen. Vi kan även kommunicera dina uppgifter till bolaget, som i egenskap av självständig personuppgiftsansvarig, tillhandahåller betaltjänster för att kunna köpa produkter på Webbplatsen.

6. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG OCH HUR DUN KAN UTÖVA DEM

Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, inklusive rätten att göra invändningar under vissa omständigheter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst, gratis, genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna som framgår av paragraf 1. Smeg kommer att göra allt som är nödvändigt för att underlätta utövandet av dina rättigheter.
Du har rätt att:

  • motta en bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter, tillgång till dina uppgifter och erhålla en kopia (rätt till tillgång);
  • uppdatera, ändra och/eller korrigera dina personuppgifter (rätt till rättelse);
  • begära radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter i de fall som preciseras i GDPR, inklusive där uppgifter har behandlats olagligt eller om uppgifternas bevarande är inte nödvändigt i förhållande till ändamålen för vilka uppgifterna samlades eller annars behandlas (rätt till radering och rätt till begränsning);
  • återkalla ditt samtycke, där det har lämnats, när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandling som baserats på samtycket som lämnats innan återkallelsen (rätt att återkalla samtycket);
  • i vissa fall, motta en kopia av uppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt format som är maskinläsbart, och begära överföring av sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (rätt till dataportabilitet);
  • rätten att göra invändningar mot behandlingen under vissa omständigheter (särskilt där vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla avtalsmässiga eller andra rättsliga krav och i förhållande till direktmarknadsföringsändamål) (rätt att göra invändningar);
  • rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling.

Om du tror att dina personuppgifter inte har behandlats lagenligt eller om du har obesvarade klagomål i förhållande till vår behandling, kan du inge ett klagomål hos tillsynsmyndigheten i medlemsstaten där du bor eller arbetar eller där den misstänkta kränkningen har skett.