Smeg & Miljomässig hållbarhet

SMEG OCH MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Smeg har i flera år antagit policyer som syftar till att fortsätta att stärka företagets värderingar i fråga om miljömässig hållbarhet.
Faktum är att Smeg HQ har blivit en symbol för denna miljöstrategi.Företagets miljöengagemang tar sig bland annat uttryck i ett särskilt fokus på de ekologiska aspekterna av formgivning och tillverkning av vitvaror och hushållsmaskiner. Grundtanken är att säkra maximal prestanda och samtidigt hålla nere energiförbrukningen till ett minimum.

Miljövänliga HQ

Tack vare sina intelligenta lösningar för energiförbrukning och policyer för hållbar utveckling
har Smeg HQ kallats för en av de mest innovativa produktionsanläggningarna i Italien.
År 2007 vann man tävlingen Modena Domotics, som var en del av stadens "bioarkitekturvecka".


Företagets kontor och fabriker är utformade enligt ett integrerat system som utnyttjar tillgängliga medel och resurser på bästa sätt. Här finns också en automatiserad teknik som är bland de modernaste på marknaden. Systemen för säkerhet, distribution och transport är oerhört effektiva.

Slutligen har elektricitet och klimatkontroll optimerats för att värna om miljön.

Som om detta inte vore nog har Smeg fattat ett medvetet beslut om att inte bygga på mer än 30–33 % av anläggningen och därmed bevara den omkringliggande miljön (eller faktiskt förbättra den eftersom man planterat 4 000 nya växter). Detta är ett utmärkt exempel på hur mycket företaget värnar om att bevara och skydda de lokala miljöerna och människorna som bor nära anläggningen.

Ansvarsfull design

Smegs ugnar, hällar, kaffemaskiner, spisar, diskmaskiner,  tvättmaskiner,
torktumlare,fläktar, vaskar, kylar och frysar har konstruerats med miljön i åtanke.Smeg använder noggrant utvalda material i sina produkter, till exempel stål, glas, aluminium och mässing, som lätt kan återvinnas med hjälp av omsorgsfullt planerade, separata uppsamlingsmetoder.
Dessutom uppfyller Smeg villkoren i EU-direktiven RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances).

RoHS-direktivet innehåller stränga restriktioner beträffande användandet av vissa farliga material och ämnen som till exempel bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom, PBB (polybromerad bifenyl) och polybromerad difenyleter (PBDE).

Hållbarhetsstrategi


Smegs åtagande om miljömässig hållbarhet och socialt ansvar bekräftas i företagspolicyn om kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE), som till fullo överensstämmer med standarderna UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessa standarder är kompatibla med varandra vilket gör att det är enkelt att integrera dem i de tre ledningssystemen.SMEGS POLICY

UNI EN ISO 9001  Detta är en standard som innehåller krav beträffande antagande av system för kvalitetssäkring. Standarden syftar till att hjälpa företag att förbättra sina produktions- och ledningsprocesser, säkra produktkvaliteten och öka kundernas nöjdhet.UNI EN ISO 14001  Detta är en standard som innehåller krav beträffande antagande av system för miljöstyrning. Här finns riktlinjer som företag kan följa när de utformar företagspolicys om miljömässig hållbarhet och föroreningar. I certifieringen ligger tonvikten på att optimera användandet av energi och naturresurser samt kvalitetssystem för avfallshantering.OHSAS 18001  OHSAS 18001-certifieringen visar att Smeg frivilligt har implementerat ett stabilt system för hantering av arbetsmiljöfrågor.